Fundusze inwestycyjne będą wspierały innowacyjne pomysły na biznes

gekon

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Dostaną na ten cel 436 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Teamvest Alfa, LQT Fund II, Augere Health Food Fund, Speedup Bridge Alfa, Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycji, Kvarko, XPLORER Fund, Infini, BlueLab, Innoventure, Akcelerator Technologiczny Gliwice, StartVenture@Poland 2, Vistula Bioventure Polska, Bridge Alfa by YouNick Mint, Alfabeat ALFA, Data Invest, Impera Alfa, NEX INVEST oraz Leonardo Fund – to fundusze inwestycyjne wyłonione w konkursie BRIdge Alfa. Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej w dziedzinie B+R Alfy dostaną bezzwrotne wsparcie finansowe od 16 do 24 mln zł.

Mamy świadomość, że należy odchodzić od instrumentów typowo dotacyjnych w dziedzinie finansowania innowacji. Zaangażowanie podmiotów prywatnych na zasadach współinwestycji zwiększa ilość środków finansowych wspierających badania i innowacje oraz uzupełnia nasz system oceny projektów kompetencjami ekspertów rynku finansowego. To właśnie jest idea, na której bazuje system BRIdge Alfa. Fundusze inwestycyjne wczesnego rozwoju seed i VC wyszukają najbardziej innowacyjne startupy na rynku i pomogą je rozwijać – wyjaśnia wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Funduszem-Alfą mogli zostać prywatni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Teraz za pośrednictwem Alf będą selekcjonowane pomysły na przedsiębiorstwa technologiczne o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Z obserwacji rynku wynikało, że inwestorzy niechętnie wykładali środki na najbardziej ryzykowne projekty, lecz program BRIdge Alfa to zmienił. W ramach etapu pilotażowego powstało 10 funduszy, które do końca 2015 roku powołały 47 spółek technologicznych. Te spółki zdobywają dziś nagrody w prestiżowych konkursach takich jak Startupy w Pałacu, Uber Pitch, Startup Sauna, Forum Ekonomiczne w Krynicy, MITEF czy Wolves Summit. Z niecierpliwością czekamy na sukcesy beneficjentów rozstrzygniętej właśnie edycji BRIdge Alfa – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Alfy zapewnią nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je od fazy seed przez fazę proof of principle i proof of concept oraz gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spin-off. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić podopiecznym kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off.

źródło: ncbir.pl

Błękitne certyfikaty za produkcję energii w biogazowniach rolniczych

biogazownia_small_banner

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i wydzieleniem osobnego obowiązku OZE dla energii z biogazowni rolniczych, 6 września br. Towarowa Giełda Energii wprowadzi do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego o nazwie PMOZE-BIO.

Przedmiotem obrotu instrumentem PMOZE-BIO będą prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego (tzw. błękitnych certyfikatów) od 1 lipca 2016 r. Notowania będą odbywały się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych: w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne w poniedziałki i środy.

Wraz z rozpoczęciem notowań TGE będzie publikować indeksy cenowe: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych.

Transakcje obejmujące nowy instrument będą rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych.

Podstawą prawną do wprowadzenia instrumentu jest art. 44 ust.1a pkt.1) ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii oraz art. 14 ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., w II półroczu 2016 r. zostaje wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii  z biogazowni rolniczych i wyniesie on 0,65 proc. W zakresie zakupu świadectw z pozostałych OZE obowiązek wyniesie w tym czasie 14,35 proc.

W ramach rozporządzenia Ministra Energii mającego wejść w życie z dniem 30 listopada 2016 r. proponuje się określenie obowiązku OZE na 2017 r. poprzez wydzielenie osobnego obowiązku zakupu świadectw pochodzenia za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych, który miałby wynieść 0,5 proc. Natomiast obowiązek zakupu zielonych certyfikatów od operatorów pozostałych odnawialnych źródeł energii na 2017 r. ma wynieść 15,5 proc.

Taki poziom obowiązku OZE na 2017 r., zaproponowany ostatnio w projekcie rozporządzenia Ministra Energii, różni się od zapisów ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która mówi o podniesieniu obowiązku zakupu i umarzania świadectw pochodzenia w 2017 r. do poziomu odpowiednio 0,65 proc. dla biogazowni i 19,35 proc. dla pozostałych OZE.

źródło: gramwzielone.pl

Nowelizacja ustawy o OZE

 

legislacja

Sejm przyjął zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy.

Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie.

Nowelizacja wprowadza nowe, przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o regulacje dotyczące tzw. prosumentów, czyli osób, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują.

W myśl nowelizacji działania prosumentów  powinny być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Dotychczasowy system taryf gwarantowanych dla prosumentów zastąpiony będzie nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu).

Nowelizacja odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Na etapie prac parlamentarnych wielokrotnie podkreślano, że istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców.

Nowe przepisy wprowadzają także nowe definicje m.in. dla spalania wielopaliwowego i drewna pełnowartościowego oraz zmieniają regulacje dotyczące m.in. tzw. opłat przejściowych związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD). Teraz ustawa będzie przedmiotem prac senatorów.

Całość nowelizacji można pobrać poniżej:

Nowelizacja_ustawa_o_OZE_10_czerwca_2016

źródło: sejm.pl

Wyniki badań realizowanych w ramach projektu OBR NEMO przedstawione i wyróżnione na konferencji w Singapurze !

icgea 2016

W dniach 23-25 marca 2016 roku w Singapurze odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowań w obszarze zielonej energii, tzw. ICGEA 2016 (International Conference on Green Energy and Applications). To jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych na świecie w branży OZE mające na celu stworzenie platformy dla naukowców, badaczy, inżynierów, studentów, a także dla przemysłu. Przedstawienie badań prowadzonych na  całym świecie w jednym miejscu to idealny instrument dla wzmocnienia relacji pomiędzy nauką, a biznesem.

Tym bardziej bardzo nam miło poinformować, że wyróżniona podczas tejże konferencji została prezentacja mgr inż. Andrzeja Lewickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat: “Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling”.

Badania w tym zakresie były prowadzone w ramach projektu pn.:„Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Technologicznych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas konferencji wygłaszany był również drugi referat badawczy: “Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus”, którego podstawą także były badania przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo z Programu GEKON.

Poniżej zamieszczamy ww. artykuły:

“Optimization of the selection process of the co-substrates for chicken manure fermentation using neural modeling”.

“Influence of carbon dioxide, temperature, medium kind and light intensity on the growth of algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus obliquus”.

Szczegóły program ICGEA 2016:

ICGEA 2016 – Conference Program

Certyfikat wyróżniający prezentację mgr inż. Andrzej Lewickiego:

Certificate for Excellent Paper – Andrzej Lewicki

 

Podsumowanie konferencji OBR Nemo na zakończenie projektu w ramach Programu GEKON

DSC_0857

W dniu 31.03.2016r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja naukowo-techniczna podsumowująca projekt pt. „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Projekt był realizowany przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem środowisk: naukowych, gospodarczych i samorządowych zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wśród przybyłych gości byli m.in. reprezentanci: Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z Gdańska, Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencja składała się z dwóch sesji referatowych, w których poszczególni prelegenci poruszali tematykę związaną z branżą biogazowni w Polsce i na świecie, nowinkami technologicznymi jak i przestawiali wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu. Na zakończenie każdej sesji referatowej miały miejsce ciekawe dyskusję, w których aktywnie brali udział zgromadzeni na konferencji.

Uczestnicy konferencji jednomyślnie podkreślali, iż tematyka podjęta w projekcie przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju sektora biogazowni w Polsce jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Poniżej przedstawiamy Państwu (do pobrania) wszystkie referaty wygłaszane podczas konferencji:

Biogazownia III generacji – M. Michalak Dynamic Biogas

Fermentacja metanowa – prof. Z. Sadecka

Laboratorium powstałe w ramach projektu -mgr inż. A. Konkol

Potencjał metanowy wybranych substratów – dr M. Suchowska-Kisielewicz

Produkcja alg jako substratu do ko-fermentacji -mgr inż. Andrzej Lewicki

Produkcja biogazu w skali technicznej – mgr inż. D. Bocheński

Produkcja biogazu z pomiotu drobiowego i ko-substratów – prof. Z. Sadecka

Projekt OBR Nemo w ramach Programu GEKON – mgr A. Chudy

Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii biogazowych – prof. J. Dach

Uprawy energetyczne vs bioodpady – dr D. Janczak

 

 

 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

wielkanocne kartki

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej

pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym

składają:

Zarząd i pracownicy Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt z programu GEKON

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Ośrodka Badawczo Rozwojowego Nemo Sp. z o.o. oraz Rady Naukowej konferencji serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-techniczną podsumowującą projekt: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację podmiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi”, która odbędzie się w dniu 31.03.2016r. (czwartek) w Zielonej Górze od godz. 10.00 – 16.00 (Zielonogórska Palmiarnia ul. Wrocławska12A).

Szczegółowe informację dotyczące udziału w konferencji znajdą Państwo poniżej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24.03.2016r. na: biuro@obrnemo.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Naukowa konferencji:

 

Prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski (przewodnicząca RN)

 

Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dr hab. inż. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw., Przemysłowy Instytut Maszyn

Rolniczych w Poznaniu

 

Dr hab. inż. Piotr Sołowiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Komitet organizacyjny konferencji:

 

Henryk Wydra – Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp z o.o.

dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz – Uniwersytet Zielonogórski

Adrian Chudy – Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

obr konferencja zaproszenie druk

OBR Nemo współorganizatorem konferencji: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej

konferencja wrocław
Ogólnopolska konferencja
Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej
25-26 lutego 2016, Wrocław
Uczynienie z oczyszczalni obiektu nowoczesnego, wykorzystującego innowacyjne rozwiązania w zakresie zarówno oczyszczania ścieków, jak i rozwiązywania problemu gospodarki osadami – to już wyzwanie, z którym coraz częściej starają się mierzyć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. I – co istotne – osiągają na tym polu doskonałe efekty. Jakie kierunki w tym obszarze są dziś najpopularniejsze? Jakie rozwiązania wprowadzić, by oczyszczalnia ścieków mogła zwiększać swą efektywność energetyczną? – m.in. na tego typu pytania odpowiadano podczas Ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej”. Opiekunem naukowym konferencji była prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka (Uniwersytet Zielonogórski), zaś partnerem merytorycznym – portal SOZOSFERA.pl, a współorganizatorem Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo.
 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, biur projektowych, producentów urządzeń, urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska, a także samorządów.   Podczas spotkania omówiono m.in. planowane zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w KPOŚK-u, możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze gospodarki wod-kan, innowacyjność w sieciach kanalizacyjnych czy zastosowanie procesów dezintegracji na oczyszczalni ścieków. Mówiąc natomiast o efektywności energetycznej obiektów, prelegenci skupili się na doświadczeniach w realizacji OZE w zakładach, bilansie ekonomicznym suszarni hybrydowej czy ekonomii suszarni słonecznych.
Podczas konferencji referat na temat:  “Oceny podatności substratów na rozkład biochemiczny w testach AT4 i BMP wygłosiła Pani dr Monika Suchowska-Kisielewicz, która promowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu: „Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi” dofinansowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Jako współorganizator OBR Nemo promował także wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu na stoisku promocyjnym.
Więcej na temat konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: ekorum.pl
 Źródło: ekorum.pl
obr gekon

 Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakończenie realizacji projektu SYMBIO

 

 

Z największą przyjemnością Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o. informuję o zakończeniu realizacji projektu pn. “Program “SYMBIO” – narzędziem do komercjalizacji prac badawczych OBR Nemo, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Bezpośrednim produktem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu komputerowego pozwalającego na symulację dowolnej inwestycji w biogazowniach. Już wkrótce wersja szkoleniowa dostępna będzie na naszej stronie internetowej.

Inwestorów zainteresowanych budową biogazowni zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013