Przydatne linki:

 

Instytucje Krajowe i Regionalne

Ministerstwo Rozwoju  https://www.mr.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  http://www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/

Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej http://www.kpk.gov.pl/kpk/index.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/index/main/

Instytut Maszyn Przepływowych PAN   http://imp.gda.pl/

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój http://www.pige.org.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze http://www.wfosigw.zgora.pl/

Uniwersytet Zielonogórski http://www.uz.zgora.pl/index.php?pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu http://puls.edu.pl/

 

Instytucje i Programy Unii Europejskiej

Komisja Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Badania i Innowacje w Komisji Europejskiej (Research & Innovations) http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Badania i Innowacje w Komisji Europejskiej – Infrastruktura http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home

Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area) http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60015_en.htm

Europejski Fundusz Społeczny http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl

Europejska Rada ds. Badań http://erc.europa.eu/

CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju http://cordis.europa.eu/home_pl.html

CORDIS – Naukowy Serwis Informacyjny dla Naukowców poszukujących partnerów do badań http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Program Horyzont 2020  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 http://rpo.lubuskie.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój https://www.power.gov.pl/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/

 

Strony tematyczne OZE i Innowacje

Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp/

Internetowa Giełda Biomasy http://ebiomasa.pl

Centrum Informacji o Rynku Energii http://www.cire.pl

Portal Krajowego Forum Spalania Biomasy http://spalaniebiomasy.pl

Rynek Energii Odnawialnej  http://www.reo.pl

Portal Zielonej Energii http://gramwzielone.pl

Portal Energii Odnawialnej http://www.oze.pl

Portal Rolniczy http://www.farmer.pl